ارتباط موثر ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم با افراد مختلفی از قبلی دوستان ، خانواده ، همکاران و … در ارتباطیم .همه ما در طول روز در حال صحبت هستیم اما اکثر ما بلد نیستیم هوشمندانه، موثر و اصولی صحبت کنیم .باید بتوانیم این…