ای خدا به نماز خواندن ما نیاز دارد که ما باید هر روز نماز بخوانیم؟ اگر معلم های تو به تو می گویند درس هایت را خوب بخوان، برای چیست؟ حتما می گویی برای آن است که باسواد بشوم و آینده بهتری داشته باشم

اگر پدر و مادرها از فرزندانشان می خواهند که در کنار خوردنی ها، از شيرو سبزی و خرما نیز استفاده کنند، برای چیست؟ حتما می گویی برای آن است که قوی شوند و سالم بمانند.

اگر گل های زیبای پارک ها، باید به طور مرتب آب بخورند و نور آفتاب ببینند، برای چیست؟ حتما پاسخ میدهی برای آن است که رشد کنند و پژمرده نشوند.

اگر خدا هم از ما خواسته است که نماز بخوانیم؛ خواندن آن به نفع خود ماست. نماز، باعث نورانی شدن دل ما و پاک ماندن روح ما میگردد. نماز باعث میشود که ما در زندگی، آدم هایی خوب و مهربان و خوش اخلاق و امیدوار باشیم

حضرت محمد لله ، نماز را به رودی تشبیه کرده اند که ما هر روز پنج بار خودمان را در آن می شوییم و از زشتیها پاک میکنیم . کسی که نماز می خواند و هر روز پنج بار با خدا حرف می زند، کمتر دروغ می گوید، کمتر دوستانش را بت می کند و کمتر حرف های زشت می زند. خدا، آدم نمازخوان را در انجام

کارهای خوب کمک میکند.

در آیه ۴۵ سوره عنکبوت امد دور می کند. اگر آدم نمازخوان، د

سوره عنکبوت آمده است: «نماز، انسان را از کار زشت و ناپسند

ادم نمازخوان، گناهی هم انجام دهد، کم کم به برکت نماز می خواند؛ ولی بعضی نماز، از آن گناه و کار بد، دست میکشد و توبه میکند. در زمان د محمد الله، جوانی بود که همراه پیامبر یا نماز می خواند، با وقتها هم گناه می کرد. عده ای پیش پیامبر آمدند و گفتند: «این این جوان بعضی وقت ها گناهان زشتی انجام میدهد.» حضرت محمد بلال در جواب آنها فرمود: «بالاخره یک روزی، نماز او جلوی این کارهایش را خواهد گرفت.» همین طور هم شد. آن جوان گنهکار، بعد از مدتی توبه کرده از کارهای زشتی که انجام میداد، دست کشید. |

خدا به نماز خواندن ما نیازی ندارد. این ما هستیم که برای رسیدن به خوشبختی، به نماز خواندن و گفت وگو با خدا نیاز داریم. اگر مردم نماز نخوانند یا حتی اگر همه آنان کافر بشوند، به خدا ضرری نخواهد رسید. در آیه ۸ سوره ابراهیم از قول حضرت موسی عللا آمده است: «اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید (زیانی به خدا نمی رسد زیرا خدا بی نیاز و ستایش شده است.»|

گلی که آب نخورد و نور نبيند، می خشکد و پژمرده می شود. روح ادم بی نماز هم سیاه می گردد و از لذت دوستی با خدا، محروم می شود.