برای دست یافتن به یادگیری انعطاف پذیر می بایست محیطی ایجاد کرد که فراگیران بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند . احترام گذاشتن به روش های متنوع یادگیری فراگیران و اجازه دادن به آنها برای تعیین چگونگی یادگیری به آنان مالکیت بیشتری نسبت به موفقیت خود می دهد . اگر دانش پذیر آزمونی را گذراند و نتوانست در آن موفقیتی کسب نماید باید به او اجازه دهیم که دوباره محتوا را بررسی و مرور کند ، مطالعه بیشتری انجام دهد و دوباره آزمون را برگزار نمائیم .بحث و تبادل نظر و مشارکت گروهی را حتی در زمانی خارج از کلاس هم برنامه ریزی کنیم که هرکس بتواند ایده ها و نظرات خود را بیان نماید . مسئولیت پذیری را در فراگیران تقویت کرده و زمینه را برای بروز خلاقیت های آنان فراهم نمائیم . زیرا فضای آموزشی انعطاف پذیر بر خلاقیت دانش آموزان تاثیر مستقیمی خواهد داشت . باید به فراگیران فرصت آزمون و خطا بدهیم و درباره ی جنبه های مثبت و منفی تجربه های جدید صحبت کنیم . شرایط آموزش را قدم به قدم تعییر دهیم و فراگیر را آهسته و پیوسته در موقعیت جدید و متفاوت قرار دهیم.

برای اینکه یادگیری انعطاف پذیر باشد به دانش پذیر اجازه دهید تا زمان خود را انتخاب کند . از یادگیری ترکیبی استفاده شود و مفاهیم سنتی در آن گنجانده شود و به فراگیران اجازه داده شود که آزمونها را تکرار کنند . اهداف تعیین شود و با ابتکار عمل از نرم افزار های جدید برای انجام پروژه های کلاس استفاده شود . مهارت لازم در مدیریت زمان وجو داشته باشد .  برنامه ریزی ماهانه و هفتگی و سالانه برای کارها انجام شود

به دانش آموزان اجازه دهیم خودشان سبک و روش یادگیری را انتخاب کنند این کار منجر به این می شود که آنها نسبت به یادگیری احساس مسئولیت بیشتری پیدا کنند و موفق تر عمل کنند در واقع با این کار به همه ی روش ها احترام گذاشته می شود و این امر نشان دهنده ی انعطاف کلاس آنلاین است .

پیوند دادن موضوعات درسی با محیط زندگی ، علائق دانش آموزان و موضوعاتی که مکرر در محیط زندگی علائق دانش آموزان و موضوعاتی که مکرر در محیط زندگی با آن سر و کار دارند و همچنین انجام فعالیت ها و تکالیف متعدد و از جنبه های مختلف برای ایجاد یادگیری منعطف تر