اجبار به کودکان

۴- از دستور دادن مستقیم و مکرر به کودکان خودداری کنیم؟ بگذاریم خودش آن گونه رفتاری را که از او انتظار داریم درك و احساس کند.

۵- کودکان را بزور و به طور تحمیلی به کاری مجبور نکنید، بخصوص هنگامی که مشغول بازیهای مورد علاقه خود هستند؛ مثلا، بهترین زمان برای خوابیدن ، موقعی است که آنها بر اثر فعالیتهای مورد علاقه شان خسته شده اند. بنابراین، مناسبترین زمان درخواست از آنان ، هنگامی است که زمینه های احساس نیاز و علاقه به انجام کاری را در آنها مشاهده کنیم.

۶- خصلتهای نیک والدین، بخه
های نیک والدین، بخصوص مادر، همچون سخاوت،
شکل دادن به شخصیت کودک را در روابط
والدین که جنبه های مشخصه آن،
شجاعت و … جهت اصلی شکل دادن به شخصية وه او تعیین می کند. آزاد منشی والدین که جنبه های مشخص آزادی دادن به کودکان وهم صحبت شدن و اهمیت دادن به ا آنان و همچنین مشورت و تبادل نظر در تصمیمات خانوادگی است ، موجب شکوفایی زمینه های سازندگی، خلاقیت، کنجکاوی و آزاداندیشی و رهبریت نونهالان می گردد .
۷- ارتباط شدید عاطفی کودك با پدر و مادر، او را به سوی همکاری با آنان سوق داده و زمینه اطاعت از فرمانهای آنان را فراهم می سازد، زیرا به تجربه ، ثابت شده که کودکان مطیعتر، کودکانی بوده اند که مادرانشان در خصلتهای زیر از سایرین برتر بوده اند:
١) نسبت به خواسته های کودك ، حساسیت داشته و همواره بدان توجه می کردند.
۲) کودك را در هر شرایط و موقعیتی پذیرا بودند.
۳) با تدبیر و سیاست ، با وی همکاری می کردند و هرگز اراده خود را با زور و شدت عمل به او تحمیل نمی کردند. ۴) به کودکان خود احترام می گذاردند. ۵) در عین ابراز محبت، قاطع و استوار بودند. ۶) با عدالت و انصاف با آنها و سایر کودکان، رفتار می کردند.
۸- هنگام خواب، بهترین زمان برای قصه گویی است که می توان بهترین سرگذشتها را با زبانی ساده برای کودکان بازگو نمود که این