چشم از اجزای ظریف صورت می باشد و از اجزای مختلفی تشکیل شده است . و برای طراحی چهره باید شکل استاندارد آن را یاد گرفت تا بتوان با ایجاد کردن یک تغییر شکلی که در نظر داریم را طراحی کنیم .
برای طراحی چشم باید تمرین زیادی انجام دهید و به تمام جزییات مثل چین خوردگی ها، منحنی ها، فاصله ها ،خمیدگی دقت کنید و با انجام دقیق مراحل یک طراحی زیبا داشته باشید .